Inschrijvingsgelden

Het inschrijvingsgeld incl. retributiekost voor het schooljaar 2024 – 2025 bedraagt:

- Jongeren tot 18 jaar:                        € 93                     met UiTPAS met kansenstatuut:    € 16.60
              verminderd tarief (*):             € 65

- Jongeren tussen 18 en 24 jaar:      € 171                 met UiTPAS met kansenstatuut:    € 75.80 
              altijd verminderd tarief                         

- Volwassenen vanaf 24 jaar:            € 389                met UiTPAS met kansenstatuut:    € 75.80
              verminderd tarief (**)              € 171

Mensen met een UiTPAS met kansenstatuut worden vrijgesteld van de retributiekost.
Het recht op verminderd tarief moet elk jaar opnieuw gestaafd worden met een rechtsgeldig attest.
Dit attest moet uiterlijk 30 september 2024 in ons bezit zijn.

(**) Wie heeft recht op het verminderd tarief?

Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos
 • Attest VDAB of RVA ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’
Je ontvangt een leefloon
 • Attest van het OCMW of een UiTpas op naam met kansenstatuut
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag
Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken
 • European Disability Card
 • of een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD
 • of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt
Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag
 • Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt
 • Attest van je ziekenfonds met een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer, en vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid
 • of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’ of een attest van het RIZIV
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling
 • Verklaring van de directie van de instelling
Je bent erkend politiek vluchteling
 • Attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft
 • Identiteitsbewijs voor vreemdelingen
Je bent begunstigde van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • Attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
 • Attest van het OCMW dat aantoont dat je een leefloon ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
 • UiTPAS met kansenstatuut op naam

Je kan het attest zelf uploaden in mijnACADEMIE of het papieren of elektronische bewijsstuk (e-mail, scan, foto,...) aan het secretariaat bezorgen.
Als je een UiTPAS met kansenstatuut hebt, hoef je geen bijkomende documenten voor te leggen. De UiTPAS kan je aanvragen in de stad of gemeente waar je woont. 

Gespreid betalen is mogelijk vanaf april 2024. Vermeld telkens duidelijk de naam van de leerling.
Het volledige bedrag moet 25 september 2024 gestort zijn, anders moeten wij jouw inschrijving annuleren.

Lukt dit niet of heb je andere vragen rond het inschrijvingsgeld, aarzel dan niet en neem contact op met de directeur. 
We zoeken dan samen naar een oplossing.

(*) Gezinskorting

Leerlingen tot 18 jaar hebben recht op het verminderd tarief als het een 2de inschrijving betreft binnen hetzelfde gezin in onze of een andere academie.

Naar top